കക്കാട് ശ്രീ മഹാഗണപതിക്ഷേത്രം

കക്കാട്, കുന്നംകുളം

under construction


+91 8547 47 48 48

Kakkad Sree Mahaganapathy Temple

KAKKAD, KUNNAMKULAM